Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van de Diamond Health Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie
“Diamond Health” gevestigd te Terheijden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 63693828. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van
Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden
worden niet geaccepteerd.
Diamond Health behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te
wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door
Diamond Health zijn bekendgemaakt.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van
wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige
bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Diamond Health
en een cliënt.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Diamond
Health, voor de uitvoering waarvan door Diamond Health derden dienen te worden betrokken.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

1. De overeenkomst tussen Diamond Health en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de
behandeling.
2. Diamond Health zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren; op Diamond Health rust een inspanningsverbintenis. Een en ander
op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede
uitvoering van de behandeling, tijdig aan Diamond Health worden medegedeeld.
4. Diamond Health heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Diamond Health of door Diamond Health ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt
aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling –
weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen
48 uur voor de afspraak behoudt Diamond Health zich het recht voor de gereserveerde tijd in
rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling binnen 14 dagen na factuurdatum op een door
Diamond Health aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Diamond Health is gerechtigd
om periodiek te factureren.
2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van
rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van
de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €
25,00 exclusief omzetbelasting.
4. Indien Diamond Health echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens
op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Diamond Health is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Diamond
Health is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Diamond Health is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
2. Indien Diamond Health aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Diamond Health beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3. Diamond Health is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Diamond Health is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de
door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen,
medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Diamond Health zal zover het in haar vermogen ligt
meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen,
medicijnen.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Diamond Health.

Artikel 5. Privacy

Diamond Health zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de
behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen,
behoudens voor zover Diamond Health daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente,
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij
aangetekende brief te ontbinden indien;
- de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar
verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde
termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid
geen ontbinding recht-vaardigen.
- voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel
maatregelen worden getroffen
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Diamond Health, zal Diamond Health in
overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Diamond Health extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn
te voldoen, tenzij Diamond Health anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Diamond Health voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Diamond
Health toerekenbaar is. Indien Diamond Health uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de cliënt gehouden Diamond Health zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Diamond Health, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Diamond Health en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Diamond Health partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
2. De rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Orthomoleculair therapeut Max van Gelder is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve
Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken.
Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik
maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Diamond Health